Capital

Hovedpunkter

Investert i Norkart og Try som ledd i forsterket teknologisatsing

Elopak posisjonert for fremtidig vekst gjennom børsnotering etter 64 års eierskap

Ferd Capital oppnådde i 2021 en avkastning på 21%

1/3

Marked

Covid-19 har gjennom 2021 fortsatt å påvirke både samfunnet og verdensøkonomien i stor grad og nye varianter har forlenget pandemien og utsatt normalisering av samfunnet.  Myndighetstiltak har både i perioder sterkt begrenset aktiviteten i enkelte sektorer, men også bidratt til å opprettholde aktivitet og kjøpekraft for husholdninger og bedrifter. Samtidig har mange bransjer opplevd store utfordringer i verdikjeden med høye råvarepriser og leveranseutfordringer. Til tross for dette endte den brede amerikanske S&P 500-indeksen opp rundt 27%, mens Nasdaq med sitt tunge innslag av teknologiselskaper endte opp rundt 21%. I Norge har utviklingen også vært svært god med en oppgang på 23%, drevet av økende energi- og råvarepriser.

Ferd Capital har gjennom 2021 fortsatt fokuset på investeringsmuligheter som utnytter Ferds evne til fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2021 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper

 • Aibel leverte solide resultater i 2021, med høy aktivitet og god prosjektgjennomføring innen alle forretningsområder. Selskapet har gjennom 2021 styrket sin allerede sterke posisjon innen «grønne» forretningsområder og har nå mer enn 60% av ordreboken knyttet til prosjekter innen havvind og elektrifisering.
 • Brav har i 2021 tatt ytterligere steg i en gjennomgripende omstillingsprosess med fokus på økt vekst i egne kanaler, bredere kontakt med sluttbruker og utvikling av digitale plattformer og arenaer. Markedet har gjennom 2021 hatt god etterspørsel etter sports- og friluftsvarer, og Brav er inn i 2022 godt posisjonert for videre vekst og utvikling.
 • Broodstock Capital investerte i 2021 i Calanus, som kommersialiserer et omega-3 produkt basert på zooplankton høstet utenfor kysten av Nord-Norge. I tillegg ble Therma Industri solgt til Francks Kylindustri og Broodstock realiserte derigjennom en betydelig gevinst. Porteføljen av selskaper under Broodstock Capital fortsetter å vise betydelig organisk og inorganisk vekst, og er rettet inn mot noen av de mest spennende trendene innen sjømat: fiskehelse, digitalisering, resirkulering av vann og sunne proteiner
 • Fürst Medisinsk Laboratorium var gjennom 2021 sterkt preget av pandemiutbruddet med fortsatt ekstraordinær høy aktivitet knyttet til SARS-CoV-2 analyser. Fürst har analysert langt flere SARS-CoV-2 prøver enn noe annet enkeltstående laboratorium i Norge i 2021 og har også levert majoriteten av mutantanalyser som det har blitt mer fokus på gjennom året. Laboratoriet har gjennom året hatt fokus på å sikre drift gjennom gode smittevernsrutiner for å kunne analysere fleste mulige prøver og levere på svartider. I august i 2021 annonserte Fürst oppkjøp av Patogen, den ledende leverandøren av forebyggende og diagnostiske analyser til oppdrettsnæringen. Datterselskapet WebMed, som har utviklet et elektronisk pasientjournalsystem til fastleger, ble lansert fullt i 2021 og har hatt en positiv utvikling gjennom året med et betydelig antall nye legekontorer på kundelisten. Helseapps, eid 55% av Fürst, har opplevd et enormt oppsving i 2021 og har befestet seg som den ledende aktøren innen administrasjon av Covid-testing og vaksinering. Selskapet har parallelt bygget en sterk markedsposisjon med sine tjenester innen andre markedssegmenter.
 • For Elopak var 2021 et begivenhetsrikt år, med notering på Oslo Børs i juni og signering av kjøpsavtale for Naturepak Beverage Packaging i oktober som viktigste milepæler (transaksjonen ble gjennomført 29. mars 2022). Finansielt har Elopak i 2021 levert robust topplinje med ~3.5% vekst, med underliggende stabile inntekter i Europa, vekst i aseptisk samtidig med en sterk utvikling i Amerika i Q4. I samme periode har selskapet en tilfredsstillende EBITDA-margin (12,9 % 2021) til tross for utviklingen i råvarepriser og høyere SG&A. Elopak har en solid kapitalstruktur med gearing på 2,0x Netto gjeld/EBITDA per Q4’21.
 • Fjord Line har også i 2021 hatt et krevende år som følge av Covid-19. Høsten var mer normalisert med betydelig flere passasjerer enn fjoråret. Inn i 2022 er det fortsatt stor usikkerhet knyttet både til passasjerantall og gasspriser.
 • Interwell leverte et meget sterkt år i 2021. Til tross for at Covid-19 påvirket aktiviteten i enkelte markeder hadde selskapet en solid vekst i omsetning totalt sett. Også lønnsomheten hadde en god utvikling. Samtlige regioner hadde tilfredsstillende resultater, og spesielt Norge leverte sterk vekst i omsetning. Selskapet hadde i løpet av året kommersielle gjennombrudd med flere nye produkter og fortsetter den tunge satsingen på utvikling av nye løsninger både innenfor eksisterende segmenter og mot nye markeder som er ledd i skiftet mot mer bærekraftige energikilder. Utsiktene for vekst fremover er fremdeles meget gode for selskapet.
 • Mestergruppen opplevde i 2021 fortsatt sterk etterspørsel etter byggevarer, spesielt i første halvår. Gjennom året steg de globale prisene på trelast vesentlig, noe som medførte høyere omsetning på tross av en etter hvert mer moderat volumutvikling. Også for Saltdalshytta holdt etterspørselen etter fritidsboliger seg god. Godt marked i kombinasjon med god kostnadskontroll førte til nok et historisk godt resultat for selskapet. Mestergruppen brukte også 2021 til å ta nye strategiske posisjoner, og gjennomførte i juli oppkjøpet av Malorama, Norges ledende grossist innen maling og overflatebehandling.
 • mnemonic opplevde gjennom 2021 ytterligere fokus på informasjonssikkerhet drevet av økt digital samhandling samt økende oppmerksomhet rundt kritiske sikkerhetshendelser. Dette førte til fortsatt sterk etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester. mnemonic fortsatte veksten i 2021 og vant flere store anbud, både i Norge og Europa, innen driftsovervåkning.  Selskapet investerer betydelige beløp i forskning og utvikling samtidig som selskapet investerer i internasjonal vekst, dette holder den kortsiktige lønnsomheten noe tilbake fra underliggende potensial. mnemonic erfarte lavt frafall av ansatte og evnet å rekruttere mange nye talenter.
 • Norkart har i 2021 vist god organisk vekst i både ARR-basen og andre type inntektsstrømmer. Sterkest vekst var det innenfor transaksjonsbaserte inntekter fra datasalg til Bygg-/Eiendomsbransjen. Norkart har også bevist sin fortsatte rolle som en ledende aktør på sine felter og som en viktig strategisk og faglig partner for blant annet Kartverket. Ferd ble 100% eier i Norkart i april 2021 og det er blant annet gjennomført et omfattende 100-dagers program, etablert et aksjeinsentivprogram for alle ansatte og ansatt en ny CEO. Digitaliseringen av offentlig sektor og økosystemet rundt digital offentlig-privat samhandling fortsetter å gi spennende vekstmuligheter for Norkart og det observeres også at det pågår videre konsolidering i dette økosystemet.
 • Servi opplevde i 2021 varierende aktivitetsnivå som følge av ettervirkningene av pandemiutbruddet. Usikkerhet og forsinkelser har ført til at kunder valgte å skyve på tildeling av nye ordre og prosjekter. Servicejobber har vært utfordrende å komme til i 2021, slik som i 2020 og vedlikehold har blitt utsatt. Den negative trenden snudde mot slutten av 2021 og ordreinngangen viste forbedring inn i desember og videre inn i 2022. Gjennom 2021 har Servi fokusert på å bygge seg opp innen nye vertikaler slik som Havbruk og Vindkraft. Servi gjennomførte et salg av eiendommen på Rissa i desember 2021.
 • Simployer opplevde i 2021 fortsatt vekst og god lønnsomhet. Selskapet øker innsatsen betydelig innen produktutvikling og man har åpnet et kontor i Oslo for å øke takten innen rekruttering. På slutten av 2021 ble det også ansatt en ny CEO. Simployer annonserte ytterligere et oppkjøp av svenske EdgeHR i september 2021. Markedet for HR teknologi og kompetanse er i sterk vekst og vesentlige endringer i arbeidsmarkedet som følge av pandemien understøtter langsiktig etterspørsel etter selskapets produkter.
 • Try leverte et sterkt 2021 med vekst og margin over forventing ved oppkjøpstidspunktet. Ferd kjøpte majoriteten av TRY i oktober 2021, og har inngått et partnerskap med ansatte aksjonærer som fremdeles eier om lag 40% av virksomheten. I forbindelse med oppkjøpet restrukturerte man eierskapet i TRY gruppen, hvor de fleste datterselskapene nå er heleid av TRY og felles eierskap er samlet i TRY AS. TRY AS kjøpte i desember seg opp til 100% i TRY Pearl, samt økte sin eierandel i Netlife Bergen til 51%. TRY er godt posisjonert for videre vekst innen skjæringspunktet kreativitet, strategi og teknologi.

Transaksjoner

2021 har vært et aktivt år for Ferd Capital. På investeringssiden kjøpte Ferd Capital seg ytterligere opp i flere børsnoterte selskap og i det private mandatet har vi gjennomført kjøpet av Norkart og Try. Samtidig ble Elopak børsnotert etter 64 år som heleid av Ferd.

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandater; Private selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 16 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og andre selskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av selskaper innen ulike sektorer som vi mener er godt posisjonert for å skape verdi i 2022 og fremover. Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter. Våre tre investeringsmandater gir oss stor grad av fleksibilitet i type investeringer vi kan gjøre, og vi vil også i 2022 ha fokus på muligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.