Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

Avkastningen til forretningsområdet ble 11,1% målt i USD.

Global Equity mandatet hadde en avkastning på 9,7%, og hvor mandatets betydelige allokering til Asia trakk ned, mens investeringene i US Centric trakk opp.

Global Fund Opportunities steg 13,1%, med godt bidrag fra investeringer med amerikansk og europeisk fokus.

I forbindelse med børsnoteringen av Elopak i juni ble det allokert to milliarder kroner til Global Equity.

1/4

Markedet

2021 ble nok et godt år for verdens aksjemarkeder, om enn med vesentlige forskjeller mellom regionene; USA ble sterkeste marked med en oppgang på 28,7% (S&P 500), mens Asia etter et godt 2020 falt 2,9% i 2021. Fallet skyldes svak utvikling på de kinesiske børsene som følge av svakere økonomi, frykt rundt eiendomssektoren samt økte reguleringer av selskaper i flere sektorer, herunder utdanning, e-handel, fintech og sosiale medier. India trosset både høyere oljepris og pandemi og kunne notere seg en oppgang på hele 26%. Høyere inflasjon og endrede renteforventninger preget store deler av året, og bidro til at utviklingen til vekst- og verdiaksjer gikk i bølgedaler gjennom året. Etter et svakt første halvår for vekstaksjer, tok disse igjen mesteparten av forspranget til verdiaksjer i andre halvår, og endte moderat bak for året. Fra slutten av november og ut året underpresterte imidlertid høyvekstselskaper med høy prising, og særlig selskaper uten inntjening, betydelig.

Oljeprisen steg over 50% for året, og energi ble sterkeste sektor med en oppgang på 36,5%, og bidro også til et bra år for Oslo Børs, som kunne notere seg en oppgang på 23,4%. IT sektoren ble nest sterkeste sektor (+29%), etterfulgt av finans (25%). Syklisk og stabilt konsum var svakest av de store sektorene med en oppgang på 17,9% og 13,1%.

Etter en knallsterk utvikling for såkalte grønne aksjer i 2020 toppet Wilderhill New Energy Global Innovation indeksen i midten av februar, før den falt gjennom året og endte 2021 ned 22%. Det var særlig selskaper innenfor hydrogen samt leverandører til vind- og solenergi som utmerket seg på den negative siden.

Aktivitet og resultater

Forretningsområdets to mandater hadde en samlet avkastning på 11,6% målt i USD.

Fra og med 2021 har Global Equity mandatet blitt et rendyrket long-only mandat som investerer i aksjefond som komplementerer Ferds direkteinvesteringer. Global Fund Opportunities består av fondsinvesteringer av mer eller mindre likvid karakter, og som tilbyr attraktiv absoluttavkastning, og som har lavere samvariasjon med utviklingen i aksjemarkedene.

Innenfor Global Equity ble det fjerde temaet, teknologi, etablert på nyåret. Mandatet består nå av de fire temaene Asia, som ved utgangen av 2021 utgjør 43% av kapitalen, US Centric (23%), teknologi (7%) og det grønne skiftet (26%).

Global Equity steg 9,7% for året, og endte 0,6% foran referanseindeksen til mandatet. Den vesentlige allokeringen til Asia trakk ned det absolutte resultatet for mandatet, mens de relative resultatene innenfor dette temaet var meget solide. US Centric hadde høyest avkastning, selv om fondene i teamet endte noe bak sine respektive referanseindekser. Innenfor teknologi var avkastningsforskjellen mellom de to forvalterne stor, og utviklingen innenfor deres investeringsunivers gjennom året synliggjorde ulikhetene i de to forvalternes investeringsstil og -strategi. Det grønne skiftet består av tre fond, herav ett bredere klimafond og to fond som utelukkende investerer i selskaper som tilbyr løsninger til energitransisjonen. Særlig de to sistnevnte klarte seg godt sammenliknet med konkurrenter, hvor man kunne observere vesentlige korreksjoner i aksjekursen til selskaper som steg kraftig i 2020. Da våre forvaltere er noe mer prissensitive enn en del av sine konkurrenter, var dette selskaper som i mindre grad figurerte i våre forvalteres porteføljer.

Global Fund Opportunities hadde en oppgang på 13,1%. Mandatets likvide aksjeinvesteringer hadde etter et sterkt 2020 en svak utvikling for året, mens mulitistrategi investeringene kunne notere seg nok et godt år. Blant de illlikvide fondene var det fondene med europeisk og amerikansk fokus som bidro mest.

Allokering

2021 ble et aktivt år for forretningsområdet. Etter å ha etablert det fjerde temaet i Global Equity, ble det i forlengelsen av børsnoteringen av Elopak i juni allokert to milliarder kroner til mandatet. Midlene ble fordelt på de fire temaene etter en samlet vurdering av Ferds totalportefølje og temaenes langsiktige attraktivitet.

I Global Fund Opportunities mandatet var det både kapitaltrekk (53 MNOK) og tilbakebetalinger (57 MNOK), med en netto utbetaling til Ferd på 4 MNOK. Det ble ikke gjort noen nye kommitteringer i 2021.

Ved utgangen av 2021 var forvaltningskapitalen til området på 7,3 milliarder kroner, hvorav 4,1 milliarder i Global Equity og 3,2 milliarder i Global Fund Opportunities, og var plassert hos 17 ulike forvaltere.