Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

Covid-19 har preget året, med både store utfordringer og nye muligheter for mange av selskapene.

Årets SosEntKonferanse er utsatt til høsten 2022, med tema effektkontrakter. Den avholdes sammen med KS.

Prisutdelingen til Årets Sosiale Entreprenør 2021 er også utsatt, og er flyttet til 12. mai 2022 på NHOs årskonferanse.

Ny investering i Mindmore i Sverige, og Lifetools tatt opp på grunntrinn.

Impact Startup gjennomførte et eget akseleratorprogram med tema barn og unge på høsten hvor ytterligere 6 stiftelser og investorer finansierte akseleratoren utover de 3 faste partnerne.

1/5

Oppsummert

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som kan vise målbare sosiale resultater og fremtidig økonomisk bærekraft, og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til selskapene gjennom et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.

2021 var som 2020 preget av Covid-19. Mange av selskapene har blitt kraftig påvirket av restriksjoner, og har måttet endre arbeidsrutiner. Likevel ser vi at selskapene har klart å tilpasse seg situasjonen og ser lyst på det kommende året. Videre ser vi at på tross av de vanskelige rammevilkårene er det en positiv utvikling av Sosent-feltet.

Ferd Sosiale Entreprenører holdt to sammenhengende arrangementer under Arendalsuka. Titlene var: «Hvordan vil jeg som sosial entreprenør utvikle velferden? Samtale med fire sosiale entreprenører; Gammel Nok, Generasjon M, Atlas Kompetanse, iMAL» og «Sosiale entreprenører – innovatører eller profitører?». Den siste ble en interessant debatt med ungdomspartiene om sosiale entreprenørers rolle i velferden. Begge arrangementene ble direktesendt på Facebook, og med et begrenset antall deltakere i salen. Totalt fulgte 190 personer arrangementene.

Årets Sosiale Entreprenør skal etter et oppspill fra Johan deles ut på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum foran 1300 mennesker. Prisen skulle i utgangspunktet deles ut 6. januar 2022, men på grunn av utviklingen i pandemien har NHO valgt å utsette konferansen til 12. mai 2022. Det er et stort løft for feltet, og noe vi ser frem imot.

Portefølje

I 2021 videreførte og styrket Ferd SE samarbeidet med våre innovative porteføljeselskaper. Vi har lagt ekstra vekt på tett oppfølging gjennom pandemien, og forsøkt å bidra til å skape synergier på tvers av porteføljen der dette er naturlig. Vi er imponert over hvordan de sosiale entreprenørene støtter hverandre, deler informasjon og ser muligheter med hverandre.

Ferd Sosiale Entreprenører har mange viktige og gode samarbeidspartnere som har betydd mye for selskapene, men også for oss som team. Advokatfirmaet Schjødt har bidratt med juridisk støtte til selskapene, noe som har hatt spesielt stor verdi i 2021 gitt utfordringene knyttet til pandemien. Sopra Steria har bidratt med pro bono timer og kursing i ulike temaer for porteføljeselskapene i året som gikk. McKinsey har støttet 4 av selskapene våre på deres Day of Service. Deloitte har bidratt med pro bono konsulenttimer til porteføljeselskapene og til Impact StartUp. Zynk har gjennomført veldig nyttige interessentundersøkelser for et par av selskapene. Advokatfirmaet Selmer har hjulpet flere av alumniselskapene med pro bono juridisk støtte.

Ved utgangen av 2021 hadde Ferd SE 11 selskaper i porteføljen, to fondsinvesteringer og 4 aktive effektkontrakter. Medarbeiderne og Atlas avsluttet sin porteføljeavtale i 2021 og er nå en del av alumniporteføljen vår.

Vi har inngått en ny fondsinvestering i år, i et venture fond som kun investerer i autisme-relaterte virksomheter (Autism Impact Fund). Fondet er det første av sitt slag i verden, og skal investere primært i USA og Europa. Vi ser på fondsinvesteringen som en god mulighet for oss å lære mer om autismefeltet, bli kjent med spennende selskaper og lære nye metoder og tankesett som vi kan ta med oss videre i vårt arbeid.

I 2021 gjorde Unicus sitt første internasjonale oppkjøp i Specialisterren i Nederland, med finansiering fra Ferd SE. Unicus tilbyr høykvalitets IT-tjenester innen blant annet software utvikling, -test, kvalitetssikring og data science. Specialisterren og Unicus utfyller hverandre ved at de tilbyr ulike typer IT-tjenester. Felles for dem begge er at alle deres konsulenter har en diagnose på autismespekteret. Det var både utfordrende og givende å gjennomføre en internasjonal investering midt i en pågående pandemi.

Tidlig i 2021 investerte vi i helsetech-selskapet Mindmore som utvikler digitale kognitive tester, herunder demens, ADHD, utbrenthet o.l for et internasjonalt marked. Mindmore er Stockholmsbasert, og representerer Ferd SEs første investering i Sverige.

Vi økte vårt eierskap i Gammel Nok Holding AS i 2021.  Selskapet har hatt en sterk vekst i etterspørselen etter seniorarbeidskraft, og selskapet har blant annet levert personell til å løse oppgaver knyttet til Covid-testing og -vaksinering.

Lifetools har også blitt tatt opp på grunntrinn. Selskapet har utviklet et digitalt verktøy som hjelper mennesker uten verbalt språk å forstå og bli forstått. Løsningen gir tydelige positive livsendringer i form av for eksempel økt deltagelse, utfoldelse og inkludering i et felleskap for en svært sårbar målgruppe.

Ferd SE har i 2021 vært med på å finansiere tre nye effektkontrakter. I en effektkontrakt bidrar en sosial investor med forhåndsfinansiering av et tiltak som så tilbakebetales av det offentlige når avtalte sosiale resultater er nådd. Dette betyr at det offentlige kan skalere tiltak som viser seg å fungere godt for målgruppen, og avslutte tiltak som ikke fungerer uten store kostnader og med lav risiko. Kontraktene er inngått i Øvre Eiker kommune og Lillehammer kommune i samarbeid med SOS Barnebyer, og i fire kommuner i Vestfold og Telemark med Back in the Ring som partner. Dette bekrefter en økt interesse for nye metoder å drive sosial innovasjon på i mange kommuner.

Markedet

På bakgrunn av interessen for effektkontrakter har vi bestemt at SosEntKonferansen skal, som den gjorde for to år siden, handle om effektkontrakter. I år skal vi arrangere konferansen med KS som samarbeidspartner. Som følge av pandemien har vi valgt å utsette årets SosEntKonferanse til 12. september 2022.

Effektkontrakter har et betydelig potensial for økt innovasjon på viktige velferdsområder, og vi håper at konferansen vil inspirere flere til å etterspørre målbar sosial effekt i fremtidige offentlige anskaffelser.

Vi opplever at våre entreprenører og deres kunder i større grad hadde tilpasset seg Covid-situasjonen i 2021. Likevel opplevde noen av selskapene redusert omsetning sammenliknet med normale forhold. De selskapene som i 2020 hadde permitterte arbeidstakere kunne stort sett ta disse tilbake i 2021, helt eller delvis. Omikron-utbruddet skapte ny uro i desember, og ringvirkningene gjenstår fremdeles å se. Selskapene har fortsatt med å være proaktive og kreative i arbeidet med å utvikle nye produkter og tjenester, og gjennom det arbeidet funnet alternative inntektskilder.

Den underliggende trenden med økt interesse for investeringer med tydelig dobbel- og trippel bunnlinje fortsetter på tross av vanskelige markedsforhold.  En rekke private og institusjonelle investorer, samt flere stiftelser, bidrar med finansiering til et stadig økende antall sosiale entreprenører. Vi gleder oss over økt konkurranse både med tanke på tilbud og etterspørsel, og konstaterer at markedet er i rask modning.  Vi er styrket i troen på at en profesjonalisering av de sosiale entreprenørene vil gi bedre markedsvilkår, bedre tilgang på nødvendig finansiering, flere bærekraftige selskap og derigjennom økt sosial effekt.

Impact Startup

Vårt akseleratorprogram Impact StartUp (etablert i 2017 som Social StartUp), ble i 2020 formelt organisert i et eget selskap, Impact StartUp Norge AS.  Med på laget er sterke samarbeidspartnere som Wilstar, Klaveness Marine, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, SoCentral, Innovasjon Norge og Deloitte.  Selskapet inngår i et nordisk samarbeid med Den Sociale Kapitalfond i Danmark (SKF), Prosper i Sverige og Arvoliitto i Finland. I 2021 gjennomførte de nordiske partnerne en vellykket felles Demodag der akseleratordeltakerne fikk møte potensielle investorer fra hele Norden.

Impact StartUp har gått fra en nettverksbasert organisasjon med mange konsulenter til et sterkt kjerneteam på seks personer. Det ble i 2021 ansatt en Finance- and investor-relations manager, en ny forretningsutvikler med sterk tech kompetanse og en trainee innen kommunikasjon.

Impact StartUp er et skreddersydd program som skal bidra til at nystartede selskap med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftige på et tidligere tidspunkt enn de ville blitt uten deltakelse i programmet. I Impact StartUp inviteres sosiale entreprenører åpent til å søke om å få delta.  30 selskaper blir plukket ut til å delta på Bootcamp, der de gjennomgår tre intensive dager med forretningsutvikling, før 10 av disse velges ut til et 6-måneders akseleratorprogram. Sammen med hver sin forretningsutvikler jobber de «skulder ved skulder» i perioden og deltar i tillegg på 3 camper der det jobbes med sentrale temaer innen blant annet forretningsdrift, salg og impact management.

Impact StartUp gjennomførte to akseleratorprogram i Norge i 2021. Høstens program hadde tema barn og unge, og 6 stiftelser og investorer var med å finansiere programmet, i tillegg til de faste partnerne Wilstar og Klaveness Stiftelsen. Vårens akseleratorprogram var åpent for alle sosiale entreprenører uavhengig av innretning. Begge akseleratorene ble så langt det lot seg gjøre gjennomført etter samme modell som tidligere, men de fleste aktivitetene ble nødvendigvis avholdt digitalt.

Organisasjon

Ferd SE hadde 6,5 årsverk fordelt på 7 ansatte, hvorav en ansatt startet i juni som trainee. Dette året har vi har lagt ekstra vekt på å utvikle våre rutiner og systemer for impact arbeidet med porteføljeselskapene. Videre har vi undersøkt nye finansieringsverktøy for sosiale investeringer og videreutvikling av feltet i Norge, hvorav 3 av de ansatte har tatt studier ved Oxford Saïd Business School denne høsten med nettopp dette som tema.

Fremtidsutsikter

Vi forventer at 2022 også vil bli et krevende år for mange, og vi fortsetter å støtte våre sosiale entreprenører enkeltvis og som gruppe. Håpet er at selskapene skal kunne komme tilbake til full aktivitet og være godt posisjonert for å forsterke sin sosiale verdiskaping og økonomiske vekst etter hvert som Covid-pandemien avtar i styrke.

Vi har tro på at det vil bli inngått flere effektkontrakter med det offentlige i tiden som kommer. Vi ønsker å bidra aktivt til denne utviklingen, og ønsker samtidig å bidra til å bygge kompetanse og kapasitet for denne typen finansiering i andre investormiljøer. Vi vil intensivere arbeidet med impact management-prosesser i de selskapene vi er engasjert i, og derigjennom bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom aktivitet, målbare resultater, varig endring og samfunnseffekt.

Gjennom 2020 og 2021 har vi sett en raskt økende digitalisering av samfunnet, og denne trenden antas å fortsette i 2022. Mange av de sosiale entreprenørene må gjøre til dels store endringer i sin forretningsmodell eller tjenesteleveranser for å tilpasse seg dette. Vi vil støtte selskapene i dette sentrale arbeidet.

Vi opplever en stadig økende aksept for at sosiale entreprenører representerer en viktig innovasjonskraft i velferdsstaten. Den forrige regjeringen rakk å bli godt kjent med sosiale entreprenører, og vi er godt i gang med dialog med den nye regjeringen for å sikre at de små, innovative selskapene ikke blir glemt. Vi vil fortsette arbeidet med å inspirere offentlig og privat sektor til å velge løsninger som gir dokumentert sosial effekt, gjennom innovative anskaffelser og samarbeid på tvers av tradisjonelle strukturer, for å finne gode løsninger på problemer det offentlige kan løse bedre sammen med andre.