Oppsummering av Ferds 2021 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 48,0 milliarder kroner (41,1 milliarder kroner per 31.12.2020). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,7 prosent, et bra absolutt resultat for Ferd.

Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var 7,3 milliarder kroner. Myndighetenes tiltak mot Covid-19 har i lange perioder i 2021, som i 2020, sterkt redusert aktiviteten i enkelte sektorer. De iverksatte økonomiske tiltakene i både finans­ og pengepolitikken har bidratt til å opprettholde aktivitet og kjøpekraft for husholdningene og bedrifter. I 2021 hadde nesten alle de privateide porteføljeselskapene til Ferd Capital en god forbedring av driftsresultatet sammenlignet med 2020 og det var de største selskapene som hadde den høyeste prosentvise resultatforbedringen. Ferds avkastning på porteføljen av privateide selskaper ble meget god i 2021.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble 21,5 prosent. Nesten alle Ferd Capitals privateide selskaper og flere av de børsnoterte investeringene hadde en god verdiutvikling i fjor. Ferd oppnådde en avkastning på 21,2 prosent på eiendomsporteføljen. Det var god verdiutvikling for de fleste bolig- og kontoreiendommene og Ferd Eiendom realiserte i 2021 tre eiendommer til attraktive priser. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på 11,6 prosent (målt i USD) for deres mandater. For Ferd Invests nordiske børsportefølje ble avkastningen 13,9 prosent.

2021 var et av de mest aktive årene i konsernets historie, med flere store realisasjoner og investeringer. Ferd fikk innbetalt 8,1 milliarder kroner i realisasjoner og utbytter. Den største realisasjonen kom fra Ferds nedsalg i Elopak i forbindelse med børsnoteringen av selskapet i juni 2021. I fjor realiserte Ferd Eiendom samlet eiendommer for 1,9 milliarder kroner. Det ble investert 7,3 milliarder kroner i 2021. Ferd kjøpte i midten av mars 2021 samtlige aksjer i et nytt porteføljeselskap Norkart, en markedsleder innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon. Høsten 2021 ble en majoritetspost kjøpt i kommunikasjons- og rådgivnings-selskapet Try. Try er et av Norges ledende miljø innen kreativitet, strategi og teknologi. Ferd investerte to milliarder kroner i aksjefond, og det ble gjort flere investeringer i Ferd Capitals mandat for børsnoterte selskaper. Investeringene i det danske selskapet Trifork og Cloudberry var de største.

Ved årsskiftet hadde Ferd en netto likviditetsbeholdning (bankbeholdning og pengemarkedsfond minus gjeld på morsselskapsnivå) på 2,1 milliarder kroner som utgjorde 4 prosent av den verdijusterte egenkapitalen. Verdien av de børsnoterte aksjene, aksjefond og likvide hedgefond var 19,2 milliarder kroner. Totalt var verdien av Ferds likviditet og likvide investeringer 21,4 milliarder kroner per 31.12.2021, og utgjorde 44 prosent av den verdijusterte egenkapitalen. I tillegg hadde vi utrukkede lånerammer på til sammen 6,7 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 31.12.2021:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper.

Forretningsområdet har tre mandater: Privateide selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i typer investeringer som kan gjøres. Ferd Capitals privateide selskaper per utgangen av 2021 bestod av Aibel, Interwell, Mestergruppen, Brav, Fjord Line, Mnemonic, Norkart, Fürst, Servi, Simployer, Broodstock og Try. De største børsnoterte investeringene var Elopak, Benchmark Holdings, Nilfisk og Boozt.

Avkastningen på Ferd Capitals tre mandater ble 21,5 prosent i 2021. Nesten alle de privateide portefølje-selskapene hadde en god utvikling i deres driftsresultat i fjor. Mestergruppen og Interwell var de privateide selskapene som bidro mest til verdiutviklingen. For de børsnoterte investeringene var avkastningen høyest på Nilfisk, Trifork og Sbanken. Ferd Capitals tre porteføljer ble per 31.12.2021 verdsatt til 29,4 milliarder kroner.

Ferd Capitals investeringer var fordelt som følger mellom de tre mandatene per 31.12.2021:

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en ledende byutvikler. Gjennom aktiv utvikling, gjennomføring og forvaltning av miljøvennlige prosjekter skaper de verdi utover finansiell avkastning.

Avkastningen på porteføljen ble 21,2 prosent. Boligprisene i Oslo steg med 2,2 prosent i 2021 som var lavere enn resten av Norge, mens yielden for næringseiendom sentralt i Oslo (CBD-området) hadde en flat utvikling. Ferd Eiendom hadde god avkastning og utvikling i flere av bolig-prosjektene og for mange av logistikkinvesteringene. En av logistikkeiendommene, på Langhus utenfor Oslo, ble realisert etter solid verdiutvikling. Ferd Eiendom solgte en boligtomt på Ensjø til NRK og et kontorbygg i Asker, Asker Tek, på begge salgene ble det oppnådd en god avkastning. Ferd Eiendoms første boligprosjekt i egenregi, i nyere tid, hadde salgs- og byggestart i 2021. «Humlehagen» er siste del av Tiedemannsbyen og et prosjekt som består av 142 boliger. Det var solgt 72 av 142 enheter i Humlehagen per 31.12.2021.

Ved utgangen av 2021 har porteføljen til Ferd Eiendom en eiendomsverdi på 13,0 milliarder kroner og en egenkapital-verdi på 4,8 milliarder kroner. Eiendomsporteføljen var per 31.12.2021 fordelt mellom segmentene som følger:

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere. Forretningsområdet fokuserer på markeder som utfyller de områdene hvor Ferd investerer direkte og investerer i fond som skal gi attraktiv avkastning over tid.

Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer hadde en samlet avkastning på 11,6 prosent i 2021, porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Global Equity mandatet, som består av kun aksjefond, hadde en oppgang på 9,7 prosent. Avkastningen var litt bedre enn referanseindeksen for dette mandatet. Allokeringen til det asiatiske aksje-markedet, som var over 40 prosent av mandatets kapital i fjor, trakk ned det absolutte resultatet for mandatet i 2021. Global Fund Opportunity mandatet hadde en oppgang på 14,2 prosent. Mandatets største investering hadde i 2021, tilsvarende som tidligere år, en meget god utvikling.

Det ble allokert to milliarder kroner til Global Equity mandatet i juni 2021. Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2021 var 7,3 milliarder kroner.

Forretningsområdet hadde per 31.12.2021 følgende fordeling mellom mandatene:

Ferd Invest

Ferd Invest investerer i store nordiske børsnoterte selskaper med sterke markedsposisjoner og gode fremtidsutsikter. De har en portefølje på inntil 25 investeringer hvor de fleste av selskapene har en markedsverdi på over 15 milliarder kroner. Målsetningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks.

Markedsutviklingen var meget god på de nordiske børsene i 2021. Ferd Invest hadde i 2021 en avkastning på 13,9 prosent som er bak referanseindeksen denne porteføljen måles mot.

De største investeringene i porteføljen per 31.12.2021 var Novo Nordisk, Hexagon, Sampo, Lerøy Seafood og Swedbank. Per 31.12.2021 var Invest porteføljen på 3,5 milliarder kroner.

Porteføljen hadde per 31.12.2021 følgende fordeling mellom de nordiske børsene:

Ferd Impact Investing

Ferd Impact Investing skal investere i tidligfaseselskaper som har potensiale til å levere både en positiv effekt på FNs bærekraftsmål og en solid risikojustert avkastning. Ferd Impact investerer primært gjennom fond, men gjør også investeringer direkte i selskaper. De konsentrerer seg om de tre sektorene fornybar energi, eiendomsteknologi og akvakultur.

Ferd Impact Investing ble etablert i 2019 og har hittil gjort ni investeringer. De har investert i to nye fondsstrukturer, blant annet Venture Capital fondet 2150 som investerer i selskaper som bidrar til bærekraftige byer. Sammen med Arendals Fossekompani har Ferd Impact Investing etablert selskapet Seagust. Selskapets mål er å utvikle norske havvindområder. Per 31.12.2021 Ferd Impact Investing investert 210 mill. kroner og kommittert ytterligere 230 mill. kroner.

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker de selskapenes muligheter for suksess. FSE samarbeider også med det offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser for samhandling med disse nyskapende selskapene.

Ved utgangen av 2021 var det 13 sosiale entreprenører i FSEs portefølje, elleve selskaper og to fondsinvesteringer.

FSE gjorde en ny fondsinvestering i 2021, i et venture fond som kun investerer i autisme-relaterte virksomheter (Autism Impact Fund). Fondet er det første av sitt slag i verden, og skal investere primært i USA og Europa. Det ble også tatt inn nye porteføljeselskaper i fjor. Lifetools AS har utviklet en kommunikasjonsplattform for mennesker med betydelige funksjonsnedsettelser. Mindmore AB leverer digitale verktøy for kognisjonstesting. Investeringen i Mindmore er FSEs første engasjement i Sverige.

I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål som blir tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås. Myndighetene betaler kun hvis de avtalte resultatene oppnås, og investoren får kun tilbakebetalt dersom samfunnet tjener på det. I 2021 har FSE finansiert tre nye effektkontrakter.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av bankbeholdning og pengemarkedsfond, investeringer i fond kjøpt i annen-håndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond. Ferd fikk utbetalt litt over 400 millioner kroner fra disse to porteføljene i løpet av fjoråret.

Norske kroner styrket seg mot EUR og SEK, men svekket seg mot USD i løpet av 2021. Uten omregningsdifferansene som følge av endringene i valutakursene hadde Ferds samlede avkastning vært ca. 0,3 prosentpoeng høyere i 2021.